AMERICAN HOSPITAL THE BODRUM CUP

18-23 EKİM 2021
YARIŞ TALİMATI
 
ORGANİZASYON OTORİTESİ
 
Bodrum Cup, Era Bodrum Yelken Kulübü’ nün organize ettiği ve Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan bir faaliyettir.
 
 
1.     UYGULANACAK KURALLAR
 
1.1.       Organizasyon Otoritesi tarafından yayınlanmış hususlar,
1.2.       Yarış İlanı, Yarış Talimatı ve yayınlanacak Ek Talimatlar,
1.3.       Bu talimat ve daha sonra yayınlanacak Ek Talimatlar ile değiştirilmedikçe,
Uluslararası Yelken Yarış Kuralları,
1.4.       TYF Talimatları,
1.5.       Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (IRPCAS),
1.6.       Yarışı idare etmek için yayınlanan diğer talimatlar/duyurular,
1.7.       Yukarıdaki kurallar arasında bir ihtilaf olması halinde, Protesto Komitesi karar verecektir.
1.8.       Yukarıda belirtilen kurallar/talimatlar arasında uyuşmazlık olması durumunda Yarış İlanı, Yarış Talimatları ve varsa Yarış Ek Talimatlarından tarihi en yeni olanı geçerli olacaktır. Çözülememiş bir konu olursa, Protesto Komitesi karar verecek ve bu karar uygulanacaktır.
1.9.       Bu yarışta performansa bağlı handikap sistemi uygulanacaktır. Sistemin esasları ve işleyişi yarış öncesi yapılacak Brifing sırasında Teknik Komite tarafından açıklanacaktır.
1.10.   Türkiye Yelken Federasyonu’nun Covid–19 salgınına ilişkin duyurusu ve resmi kurumlarca yayınlanan diğer Covid–19 yönergeleri.
 
 
2.     YARIŞ SEKRETERLİĞİ
 
2.1 Yarış sekreterliği, yarışların başlayacağı güne kadar Era Bodrum Yelken Kulübü’nün (Neyzen Tevfik Cad. No:120/A Bodrum) Ofisinde kurulacak, Yarışın ilk gününden itibaren Start hattındaki komite botuna taşınacaktır.
 
 
3.     YARIŞLARIN AÇIK OLDUĞU SINIFLAR VE KATEGORİLERİ
 
3.1.       Yarışlar aşağıda belirtilen sınıf ve kategorilerinde yapılacaktır.
 
3.1.1. GELENEKSEL TARZDA İNŞA EDİLMİŞ YATLAR: Geleneksel usulde ahşap malzemeden geleneksel stil ve çizgileri yansıtacak şekilde inşa edilen gezi amaçlı tek gövdeli deplasman yatlarıdır.
 
a)   Gulet : 3.1.1. Maddesinde tarif edilen teknik ve amaçlara uygun şekilde yapılmış, Başı Kemane, Kıçı Ayna veya Kepçe, uzun omurgalı, baş bodoslamada çeneden kıç bodoslamada pervane yatağına kadar omurga boyunca devam eden çiziminde içbükey açı olmayan sabit salmalı her türlü gezi amaçlı deplasman yat. Alt gruplar belirlenirken yatların performansı ve su hattı boyları salma yapıları kriter olarak alınacaktır.
 
 
b)   Tırhandil : 3.1.1. Maddesinde tarif edilen teknik ve amaçlara uygun şekilde yapılmış 
omurgası tekne boyunun %70’inden kısa olmayan, salması baş bodoslamadan kıçtaki pervane yatağına kadar tüm basacak şekilde olan ama iç bükey açılar olmayan teknedir. Teknede yapısal olarak posta, ıstralya, liroz gibi elemanlar olmalıdır. İhtilaf durumlarında Tırhandil Cup Balatajı geçerlidir.
 
3.1.2. MODERN TARZDA İNŞA EDİLMİŞ YATLAR: Ahşap olmakla birlikte, salmaları geleneksel tarzda inşa edilmiş yatlardan farklı olan tek gövdeli, gezi amaçlı deplasman yatlarıdır.
 
Mozaik : Salması omurga boyunca olmayan ,dümen palası ile salması arasında bağlantı olmayan salmanın arkası pervane yatağından önce biten iç bükey açılara sahip olabilen bununla birlikte Fin salma, kısa omurgalı( short keel, modified full keel) yapısına sahip olan teknelerdir.
 
3.1.3  GELENEKSEL TARZDA OLMAYAN YATLAR:
 
a)     Cruiser : Yarış ve güvenlik kuralları çerçevesinde yarışmaya uygun donanıma sahip Bodrum Cup Geleneksel Tarzda inşa edilmiş yatlar sınıfına girmeyen, çok gövdeli (Multihull) dahil tüm yelkenli tekneler. Kategoriler belirlenirken IRC ve/veya Destek sınıfı puanları kriter olarak alınacaktır.
b)    One Design, Eş Tekneler: Sınıf kuralları geçerli olacaktır. Sınıf kurallarının belirttiği emniyet tedbirlerini almayan tekneler duruşmasız diskalifiye edilir.
c)     Performans : Her türlü malzemeden inşa edilmiş Performans amaçlı yatlardır. Half keel (yarım salma), ikiz salma, centre board (oynar salma), sürgülü salma (torpil salma) ve 3.1.2 mozaik tanımına uymayan diğer su altı yapıları ve salmaları performans sınıfında değerlendirilir.
 
3.2        Yukarıda belirtilen bütün sınıf ve kategorilerdeki yatlar organizasyon otoritesince belirlenmiş olan sınıf/ kategori bayrakları ile numara ve yarış bayraklarını devamlı olarak taşıyacaklardır. Bu bayrak ve numaraları taşımayanlar, yarış komitesi tarafından YARIŞA KATILMADI (DNC) olarak puanlandırılacaktır.
 
3.3        Organizasyon otoritesi, kayıt tarihinden yarış sonuna kadar teknelerin kategorilerini belirleme, yeniden belirleme, birleştirme veya ortadan kaldırma yetkisine sahiptir.
 
4           KAYITLAR ve NUMARA BANTLARI
 
4.1        Kayıt formları, tekne sahibi veya sorumlu kişisi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış olarak, ilk yarışın yapılacağı günden iki gün öncesi saat 17.00'ye kadar Organizasyon Komitesine teslim edilecektir.
 
4.2        Kayıt esnasında, organizasyon otoritesince belirlenecek kayıt ücretini yatırmış olacaklardır.
 
4.3        Geç kayıtlar yarış gününden bir gün önce saat 12.00'ye kadar iki katı kayıt ücreti ödenmesi koşuluyla kabul edilebilir.
 
4.4        Bu yarış için kayıtlarını yaptıracak yat sorumlularından alınacak kayıt formunda belirtilen bilgilere itibar edilecektir. Bu bilgilere göre sınıflandırma ve kategori ayrımı yapılacaktır. Yarışlar sonunda dereceye giren yatlar yarış “Teknik Komite” tarafından ölçülebilecek ve kayıt formunda belirtilen değerlerin yanlış olması halinde o yat Protesto Kurulu kararıyla DİSKALİFİYE edilecek ve diğer yatların sıralaması bir sıra yükselecektir.
 
4.5        Kayıt esnasında Organizasyon Otoritesince her yata kategori bayrakları ve iki adet Numara Bandı verilecektir. Bütün yatlar bu numara bandlarını sancak ve iskele vardavelalarına tespit edecek ve tüm yarışlar süresince okunabilir şekilde taşıyacaklardır. Bu bayrak ve numaraları taşımayanlar, Yarış Komitesi tarafından “YARIŞA KATILMADI, (DNC)” olarak değerlendirilecektir.
 
 
5           YARIŞÇILARA YAPILACAK DUYURULAR
 
5.1        Yarış komitesi, Yarış talimatında yapılacak değişiklikleri yazılı veya sözlü olarak yatlara duyuracaktır. Sözlü olarak duyurulacak değişiklikleri, uyarı işaretinden (en geç 15 dakika önce) VHF kanal 09’dan ilan edecektir. Bu duyurular yatlar tarafından “ALINDI” kabul edilecektir.
5.2        Bir yarışın veya seri yarışın sonuçları, Madde 24’ de belirtildiği gibi hesaplanacak ve Organizasyon komitesi tarafından oluşturulmuş olan Resmi Whatsapp bilgilendirme hesabından yarışçıların bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
6.     SORUMLULUK
6.1.      Bu yarışları düzenleyen organizasyon otoritesi, yarış komitesi üyeleri ve sponsorlar; yarışlarda veya yarış dışı tüm faaliyetlerde yatlarda, yatlarda yarışanlarda, kaptan ve mürettebata dolaylı veya dolaysız olarak meydana gelebilecek herhangi bir kayıp, zarar, hasar, ölüm ve sakatlıklarından hiç bir şekilde sorumluluk taşımayacaklardır.
6.2.      YAT SAHİPLERİNİN SORUMLULUKLARI;
a)   Mürettebatlarının tüm sorumluluğunu ve yatlarının denize dayanıklılığı ile emniyetli navigasyon sorumluluğunu üstlendiklerini ve start edip etmeme, yarışa devam edip-etmeme sorumluluk ve kararının kendilerine ait olduğunu,
 
b)   Yarışın; yarış kurallarına göre idare edileceğini, kurallara uygun olarak verilen cezaları ve kesin kararları; bu kesin kararlarla ilgili olarak adli makamlara veya mahkemeye baş vurmamayı peşinen kabul ederler.
 
c)    Bu sorumlulukları gereğince her yarışın startından önce mürettebatlarının dikkatlerini çekeceklerdir.
 
d)   Ayrıca yarış kayıt formunda bütün bu sorumlulukları üstlendiklerini beyan edeceklerdir.
 
e)   Yarışa katılan tekne sahibi sorumlu kişisi/dümencisi, tekne ve yarışçıları kapsayan, yarış klozu dahil edilmiş ve üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasını yaptırmakla mükelleftir. Katılımcıların mevcut poliçelerinin bu yönde kapsama sağladığını kontrol etmeleri ve gerekiyorsa ilgili ekleri sigortalarına ilave etmeleri kendi sorumluluklarındadır. Organizasyon, Yarış, Teknik, Protesto Komiteleri yarışan yatların veya personelinin sigortalarının olup olmamasını kontrol etmekle yükümlü değillerdir ve bu konuda hiç bir sorumluluk taşımayacaklardır.
7.     ÖLÇÜM VE DENETLEMELER
Yatlar, yarıştan önce, yarış süresince veya yarıştan sonra teknik komite üyelerince gerekli görülecek her zaman kontrole tabi tutulabilirler. Teknik komite üyelerine gerekli bütün kolaylıklar gösterilecektir.
 
8.     DEKLARASYONLAR
 
8.1 Yarıştan çekilen veya terk eden tekneler ilk fırsatta Yarış Komitesini telsizi ile bilgilendirecek, kendisine verilmiş olan sınıf/kategori bayraklarını arya edecektir.
 
8.2 Yarış hattına yaklaşan tekneler finiş hattını kesmeden önce finişte görevli yarış komitesi botuna telsizi ile kendisini (numarasını ve ismini belirtmek suretiyle) tanıtmakla sorumludur. Finiş botu tarafından tespit edilememiş yatlar “YARIŞI BİTİRMEMİŞ, (DNF)” kabul edilirler.
 
8.3. Kurtarma, tehlikede olana yardım etme, sadece akü şarjı maksatlarıyla motor çalıştıran bir tekne yarışa devam edecekse bu durumu detaylı bir açıklama ile yarış komitesine en kısa zamanda bildirecek, aynı gün yazılı olarak yarış sekreterliğine verecektir. Bu tekneler için protesto komitesi karar verecektir. Bunun dışında MOTOR ÇALIŞTIRAN YATLAR , TERK ETMİŞ (RET-RETIRED) olarak puanlandırılacaktır.
 
 
9.     TELSİZ MUHABERESİ
Yarışlara katılan yatlarda VHF deniz telsizi bulundurulması mecburidir. Telsiz, yarış süresince açık tutulmalıdır. Yarış Komitesi’nin duyuruları telsiz vasıtasıyla yapılacaktır. Yatlar belirtilen kanalda (VHF 09) diğer yatlarla konuşmayacak sadece organizasyon komitesi ve yarış komitesinin duyurularını dinleyecek, zorunlu hallerde yarış komitesine çağrı yapacaktır. Karşı tarafı rencide edici, hakaret vb ifadeler içeren telsiz konuşmaları kesinlikle yapılmayacaktır. Bu tür konuşmaların yapıldığının tespit edilmesi halinde konuşmanın yapıldığı tekne önce uyarılacak devamı halinde yarışlardan men edilecektir. Telsiz konuşmalarında Yarış Komitesi’nin herhangi bir telsiz mesajına cevap verme zorunluluğu yoktur.
 
10. EKİP SINIRLAMASI
Yarışlar için yatlarda bulundurulacak ekip sayısı en az üç olacak, ancak üst sınır yoktur.
 
11. YATLAR ÜZERİNDEKİ REKLAMLAR
Yatların yelkenlerinde, bordalarında ve direklerinde veya herhangi bir yerinde taşınan her türlü reklam ücrete ve izne tabiidir. Ana Sponsorun faaliyet alanındaki firmaların reklamları kesinlikler kullanılamaz. Reklamını deklare etmeyen ve ücretlerini yatırmayan yatlar yarış komitesi tarafından YARIŞA KATILMADI (DNC) olarak puanlandırılacaktır.
 
12. KOMİTE BOTLARI
 
12.1.   Komite botları; start ve finiş hatları ile gerektiğinde dönüş/geçiş noktalarında    bulunacaklar, yarış süresince filonun içinde seyrederek gerekli kontrollerini yapacaklardır.
12.2.   Yarış komitesinin ve yarışın yönlendirilmesi ile kontrolü, start hattında görev almış komite botundan yapılacaktır.
12.3.   Yarış komitesinde görevli yatlardan Start ve Finiş’te görevlendirilenler TURUNCU, diğer tekneler “R” (Reis-Romeo) kod bayrağını taşıyacaklardır. Bu bayrağın bulunmaması düzeltme isteği sebebi olmayacaktır.
12.4.   Start ve finiş hattında görevli yarış komitesi botları, teknik nedenlerle mevkilerini motor çalıştırarak da muhafaza etmeye çalışabilirler.
12.5.   Organizasyon otoritesi ve yarış komitesine ait bütün yatlar / motorlar, yarışmakta olan yatlara çapariz vermemeye çalışacaklardır.
13. GÜVENLİK
 
13.1.   Bir yat , üzerinde taşıdığı bütün personele yeterli olabilecek kapasitede can kurtarma araç-gereci bulunduracaktır. Yarış komitesince “Y” (Yılmaz-Yankee) kod bayrağı komite botunda toka edilip telsiz ile üç defa yayın yapıldığında derhal giyilmek üzere yeterli sayıda can yeleği bulunduracaktır. Yarışçıların can güvenliği tamamen kendilerine aittir.
13.2.   Yatlar seyir halindeyken seyir emniyeti ile ilgili bütün donanımı taşımak zorundadırlar. Örneğin, pervaneleri sökülmüş olmamalı, demir ve zincir o yata uygun, hemen kullanıma hazır olmalı, emniyet ile ilgili kısıtlama yapılmamalı vs.
 
 
14. GÖRSEL VE SEDA İŞARETLERİ
 
Yarış komitesi, yarışı görsel işaretler ve seda işaretlerini kullanarak yönetecektir. Yarış komitesi, yarış talimatında yayınlamak suretiyle bu işaretlere ilaveler yapabilir.
Yarış komitesi, yarışa katılan yatların özelliğini dikkate alarak uyguladığı görsel işaretleri, telsizi ile de duyurmaya gayret edecektir. Teknik nedenlerden dolayı telsiz mesajlarının duyurulamaması düzeltme isteği nedeni olamaz.
 
 
15. START İŞLEMİ
 
15.1.   Geleneksel ve Modern tarzda inşa edilmiş yatlar için Start işlemi için bütün görsel ve seda işaretleri, start hattındaki yarış komitesi botundan ve aşağıdaki sırada verilecektir:
 
●        UYARI İŞARETİ, ilan edilmiş start saatinden 15 DAKİKA önce, BİR SEDA İŞARETİ ile “T” (TURGUT/TANGO) kod bayrağı toka edilerek verilir.
 
●        HAZIRLIK İŞARETİ, starttan 5 DAKİKA önce BİR SEDA İŞARETİ ile ''P'' (POYRAZ /PAPA) kod bayrağı toka edilerek verilir.
 
●        Hazırlık İşareti verildiğinde, MOTORLARIN STOP EDİLMİŞ OLMASI MECBURİYETİ VARDIR.
 
●        SON DAKİKA İŞARETİ, starttan BİR DAKİKA önce, BİR UZUN SEDA İŞARETİ ile ''P'' (POYRAZ /PAPA) kod bayrağı arya edilerek verilir.        
 
●        START İŞARETİ, Hazırlık İşaretinin aryasından 1 dakika sonra “T” (TURGUT/TANGO) kod bayrağı BİR SEDA İŞARETİ ilearya edilerek verilir.
 
Start işaretinden itibaren 30 DAKİKA içinde start edemeyen yatlar, o günün yarışında “START ETMEDİ–DNS” olarak değerlendirilir.
 
15.2.   Geleneksel tarzda olmayan yatlar için Start işlemi için bütün görsel ve seda işaretleri, start hattındaki yarış komitesi botundan ve aşağıdaki sırada verilecektir:
 
●        UYARI İŞARETİ, ilan edilmiş start saatinden 10 DAKİKA önce, BİR SEDA İŞARETİ ile “F” (FELENK/FOXROT) kod bayrağı toka edilerek verilir.
 
●        HAZIRLIK İŞARETİ, starttan 5 DAKİKA önce BİR SEDA İŞARETİ ile ''P'' (POYRAZ /PAPA) kod bayrağı toka edilerek verilir.
 
●        Hazırlık İşareti verildiğinde, MOTORLARIN STOP EDİLMİŞ OLMASI MECBURİYETİ VARDIR.
 
●        SON DAKİKA İŞARETİ, starttan BİR DAKİKA önce, BİR UZUN SEDA İŞARETİ ile ''P'' (POYRAZ /PAPA) kod bayrağı arya edilerek verilir.        
 
●        START İŞARETİ, Hazırlık İşaretinin aryasından 1 dakika sonra “F” (FELENK/FOXROT) kod bayrağı BİR SEDA İŞARETİ ilearya edilerek verilir.
 
Start işaretinden itibaren 10 DAKİKA içinde start edemeyen yatlar, o günün yarışında “START ETMEDİ–DNS” olarak değerlendirilir.
 
 
16. ERKEN START EDEN YATLAR
 
16.1.   Erken start eden yatlar için Yarış Komitesi derhal ''X'' kod bayrağını BİR SEDA İŞARETİ ile toka edecektir. Erken start eden yatlar süresi içerisinde startlarını yenileyebileceklerdir. Yarış komitesi, imkan varsa bu yatları telsiz ile ikaz etmeye çalışacaktır. Bu ikazın yapılmaması düzeltme isteği nedeni olmayacaktır.
 
16.2.   Yarış Komitesinin teşhis edemeyeceği kadar fazla yatın erken start etmesi halinde ise BİRİNCİ TEKRAR kod bayrağı, İKİ SEDA İŞARETİ ile toka edilerek bütün yatları, tekrarlanacak start için geri çağrılabilir.
 
 
17. YARIŞ SÜRESİ, ROTANIN KISALTILMASI VEYA ABANDONE EDİLMESİ
 
17.1 Yarış Zaman Limiti 18:00’dir.
 
17.2 Yarış komitesi, yarışın zaman sınırı içinde bitirilmesinin mümkün olamayacağını düşündüğünde veya hava muhalefeti veya yarışın güvenliği ile adil olması hususlarını dikkate alarak ROTA KISALTMASI uygulayabilir veya yarışı ABANDONE edebilir.
 
a. Rotanın kısaltılmasına karar verdiğinde, rota üzerindeki uygun bir mevkide yarış komitesi botu S” (Seydi/Sierra) kod bayrağı’nı iki seda işareti ile toka edecek ve yeni finiş hattını telsizi ile yarışan teknelere bildirecektir.
 
b.Yarış Komitesi yarışın abandone edilmesine karar verirse;“N” (Neptün/November) kod bayrağını üç seda işaretiyle toka edecek ve bu kararını telsizi ile yarışan teknelere bildirecektir.
 
 
18. FİNİŞ
 
18.1.   Finiş hattına yaklaşan yat (50 metre), FİNİŞ BOTUNA telsizi ile kendisini tanıtacaktır.
 
18.2.   Finiş yapan yatlara, finiş hattındaki FİNİŞ komite botundan finiş yaptıklarına dair düdük çalınacaktır.
 
18.3.   Finiş için ilan edilen zaman sınırı sona erdiğinde, finiş hattında görevli yarış komitesi botunda MAVİ BAYRAK İKİ SEDA İŞARETİ ile arya edilerek yarışma sona erdirilecektir. Bu durum telsiz ile de duyurulacaktır.
 
18.4.   Yarış sona erdiğinde, finiş yapamamış olan yatlar ''FİNİŞ YAPMADI - DNF'' olarak puanlandırılacaklardır.
 
 
19. PROTESTO VE DÜZELTME İSTEKLERİ
     
19.1.   Bir yat protesto verme niyetini;
a.     OLAYDAN HEMEN SONRA İLK FIRSATTA protesto vereceği yata “PROTESTO” şeklinde SESLENMEK (telsizi ile duyurmak) suretiyle belirtecek ve finiş hattından geçerken YARIŞ KOMİTESİ FİNİŞ BOTU’na Protesto niyetini ve hangi yata verdiğini telsizi ile bildirecektir.
b.    Protestolar, o gün yapılan YARIŞIN FİNİŞİNİ MÜTEAKİP İKİ SAAT İÇİNDE, startta görevlendirilen yarış komitesi botundaki yarış sekreterliğine, buradan temin edecekleri protesto formuna yazarak verilecektir.
c.    Protesto formu, sadece yatın sahibi/sorumlu kişisi veya yazılı yetki verdiği kişi tarafından doldurularak yarış sekreterliğine teslim edilecek ve ancak bu kişi protesto duruşmasına katılabilecektir. Protestoda, olayın ayrıntıları, zamanı, botların pozisyonları açıkça belirtilecek ve şahitler de yazılacaktır.
d.    Protesto ücreti US$ 50’dır ve protestonun verilmesi esnasında yarış sekreterliğine ödenecektir.
 
19.2.   Protesto komitesi, mümkün olduğu takdirde protestolara alınma sırasına göre ve aynı gün bakacak ve sonuçlandıracaktır. Bunu gerçekleştiremez ise müteakip duruşma gün ve saatini ilan edecektir. Bu hususu telsizi ile duyuracaktır.
 
19.3.   Protesto için ödenen ücret, duruşmadan önce protestonun geri çekilme isteğinin kabul edilmesi veya duruşma sonucunda protesto veren tarafın haklı bulunması durumunda iade edilecek; aksi durumda organizasyon komitesine irad kaydedilecektir.
 
19.4.   PROTESTOLARIN TAKİBİ YARIŞÇILARIN SORUMLULUĞUDUR. Şahitleri duruşma zamanı duruşmada bulundurmak sorumluluğu da yine protestoya taraf olanlara aittir. Bu maksatla protesto duruşmasında erteleme istenemez.
 
19.5.   İlan edilen zamanda protesto görüşme mahallinde bulunmayan taraflar hiçbir hak talebinde bulunamazlar ve duruşma gıyaplarında yapılarak sonuçlandırılır.
 
19.6.   Finiş sıralamasında, yarış komitesinin yanlış değerlendirme yaptığını iddia eden yat veya yatlar yazılı olarak finiş sıralaması düzeltme talebinde bulunabilirler. Düzeltme talebi için herhangi bir ücret ödenmez.
 
19.7.   Bir yat, başka bir yatın hatasından dolayı kural ihlali yaptığına inanıyorsa , kendisini temize çıkarmak için bu yata geçerli bir protesto vermeli ve bu hususu protesto duruşmasında kanıtlamalıdır.
 
 
20. SPORTMENLİK VE KURALLAR 
    
20.1 Yelken yarışlarına katılan yarışçılar, kendilerinden uymaları ve uygulamaları beklenen bir dizi kurallar tarafından yönetildiklerini bilerek katılırlar. Sportmenliğin ana prensibi, bir kural hatası yaptıklarında hemen davranışı göstermeleri veya uygun cezayı yerine getirmeleri veya yarışı terk etmeleri olacaktır.
20.2 DÜRÜST YARIŞMA: Bir tekne ve sahibi, yarışlara sportmenlik ve dürüst yarışmanın tanınmış prensipleri uyarınca katılacaktır.
Dürüst yarışmadığı belirlenen yatın cezası ATILAMAYAN DİSKALİFİKASYON (DNE) olacaktır.
20.3 Bu yarışlarda, organizasyon otoritesi tarafından görevlendirilecek bir ekip, denizde yarışları takip edecek ve gerekli kontrolleri yaparak protesto komitesine günlük rapor hazırlayacaktır. Protesto komitesi bu rapora dayanarak işlem başlatabilecektir.
 
21. CEZALAR
 
a)     Şamandraya çarpma, hazırlık işareti verildikten sonra bir yat, start hattını belirleyen bir start şamandrasına, seyretmekte olduğu rota ayağını başlatan, sınırlayan veya bitiren bir şamandraya veya finiş yaptıktan sonra finiş şamandrasına dokunmayacaktır. Start ve finiş hattında yer alan komite botları da şamandra olarak nitelendirilecektir.
Şamandraya çarpan bir yat, bu durumu telsizi ile yarış komitesine bildirecek ve yarıştan sonra ilk fırsatta yazılı deklarasyon verecektir.
 
Şamandraya çarpan Geleneksel Tarzda inşa edilmiş yatlar ile Modern Tarzda inşa edilmiş yatlar, bu durumu telsizi ile bildirdiklerinde yatın finiş zamanına 30 dakika ilave edilecektir.
 
Geleneksel Tarzda Olmayan yatlar için bu ceza bir dönüş cezası olarak uygulanacaktır.
 
Şamandraya çarptığını bildirmeyen ve ceza dönüşünü yapmayan (Geleneksel Tarzda olmayan) yatlar için verilecek ceza diskalifiye olacaktır.
 
b)    Hazırlık işareti verildikten sonra motor çalıştıran bir yata verilecek ceza diskalifiye olacaktır.
 
c)     Start alanında diğer bir yatın yapacağı kural ihlali nedeniyle zor durumda kalan ve çatışmayı ancak motor kullanarak önleyebilecek durumdaki yat, motor kullanarak bu durumdan kurtulabilir. Bu durumu Yarış Komitesine hemen VHF kanal 09 ile bildirmelidir.
 
d)    Yarışırken yol hakları ile ilgili bir kuralı ihlal eden yatlar protesto verebilirler. Duruşma sonucunda hatalı olduğuna karar verilen yat, diskalifiye olacaktır. Kural ihlali yapan Geleneksel Tarzda Olmayan yat, temize çıkabilmek için iki dönüş cezasını yapmalıdır. Aksi halde duruşma sonucunda ceza diskalifiye olacaktır.
 
e)     Yarış rotası üzerinde elde olmayan nedenlerle bir kayalık bölge gibi tehlikeli olabilecek durumla karşılaşan yat, bu durumdan kurtulmak amacıyla motor çalıştırdığında, bu durumu yarış komitesine hemen VHF kanal 09 ile bildirecek, aynı gün yazılı olarak yarış sekreterliğine bildirecektir.
 
f)      Herhangi bir nedenle ceza verilen bir yatın finiş puanı Diskalifiye edilen yatın puanından daha kötü olamaz.
 
g)    Sportmenliğe aykırı davranan, dürüst yarışmanın kurallarını ihlal eden yatlar, protesto komitesi kararıyla belirlenenler o yarıştan veya serinin tamamından (DNE) olarak puanlandırılabilirler-ihraç edilebilirler.
 
22. PUANLAMA
22.1.   Ahşap Tekneler BPR (Bodrum Cup Rating) sistemi, Cruiser yatlar ise IRC ve/veya Destek Rating sistemi ile derecelendirilecektir.
 
22.2.   Her teknenin her etap için toplam zamanı start ve finiş hatları arasında geçirdiği sürenin saniye cinsinden ifadesidir. Bu süreye kabul edilen handikap sisteminde o tekneye ait olan rating katsayısı uygulanır ve düzeltilmiş zaman derecesi elde edilir. Eğer varsa teknenin aldığı cezalar da bu zamana eklenir. BPR sistemi ile o etabın nihai derecelendirmesi yapılır, (sıralama küçük zamandan büyük zamana doğru artar). En düşük düzeltilmiş zamana sahip tekne o etabın birincisi ilan edilecektir. Düzeltilmiş zaman hesaplamalarındaki virgülden sonraki saniye (50 ve üzeri ise bir üst değere) yuvarlatılacaktır.
 
22.3.   Puanlama her kategori için ayrı ayrı yapılır.
 
22.4.   PUANLAMADA; Birinci olan tekne 1, ikinci olan 2, üçüncü olan 3, dördüncü olan 4 puan alır. Sonraki her sıra için bir puan ilave edilir.
 
22.5.   Start alanına gelmeyen bir tekne (DNC),Start alanına gelen fakat start etmeyen (DNS, OCS), finiş yapmayan (DNF), finişten sonra terk eden (RET) veya diskalifiye olmuş (DSQ ve DNE) bir tekne, finiş değerlendirmesinde, kendi sınıf/kategorisinde kayıt yaptıran yat sayısından bir fazla puan alır.
 
22.6.   BPR (Bodrum Cup Rating) ile ilgili itirazlar yazılı olarak yapılacak ve Teknik Komite tarafından değerlendirilecektir. Teknik Komitenin BCR ile ilgili alacağı kararlar sonucunda gerekirse yarışın geçici sonuçları yeniden hesaplanacaktır.
 
 
23. EN KÖTÜ YARIŞ PUANININ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAMASI (YARIŞ ATMAK)
23.1 Bodrum Cup bir seri yarıştır. Dört veya daha fazla yarış yapılmış ise en kötü derecenin alındığı bir yarış, o yarıştan sonra oluşan BPR katsayısı ile birlikte atılarak kalan yarışlar üzerinden değerlendirme yapılır. Sadece üç3 yarış yapılmış ise en kötü dereceli yarış atılmaz bu üç yarış üzerinden değerlendirme yapılır.
 
 
24. ÖDÜLLER
Ödüller sınıf/kategori, genel klasman ve özel ödüllerden oluşur.
 
24.1.   THE BODRUM CUP :
 Bu kupa, The Bodrum Cup ‘ın en büyük ödülüdür. Geleneksel Tarzda inşa edilen yatlar sınıfında genel klasman birincisine verilir.
 
Bu ödül BİR KUPA ile bir yıl saklayacağı REGATTA BAYRAĞIndan ibarettir. Genel klasman birincisi belirlenirken, genel finiş sırasına göre en az puanı almış olan yat dikkate alınır.
 
24.1.1.       THE BODRUM CUP REGATTA BAYRAĞI:
The Bodrum Cup’ı kazanan yata bir yıl saklamak üzere verilir. Üç kez Bodrum Cup’ı kazanan yat bu bayrağı ömür boyu taşımaya hak kazanır.
24.2.   BİTCİ KUPASI : Geleneksel ve Modern Tarzda inşa edilen ahşap yatların tümünün genel klasman birincisine verilir.
 
24.3.   GENEL KLASMAN ÖDÜLLERİ:
24.3.1.       Geleneksel ve Geleneksel olmayan tarzda inşa edilen yatlar (one design kategorisi dışında) sınıflarında ilk beş yata verilir.
 
24.3.2.       Halikarnas Balıkcısı A (Standart Yelken): Gulet ve Tırhandil kategorilerinde yarışan ve Yarış Katılım Formunda; Asimetrik ve Simetrik balon, Code Zero ve Light Cenova gibi ince kumaşlı performans yelkenleri kullanmayacağını/ bulundurmayacağını deklere eden yatların genel klasmanında ilk beş yata verilir. Genel finiş sırasına göre en az puanı almış olan yat dikkate alınır. Elektrikli ve hidrolik vinç taşıyan tekneler bu kategoride yarışamaz.
 
24.3.3.       Halikarnas Balıkcısı B (Standart Yelken): Gulet, Tırhandil ve Mozaik kategorilerinde yarışan, Yarış Katılım Formunda; Asimetrik ve Simetrik balon, Code Zero ve Light Cenova gibi ince kumaşlı performans yelkenleri kullanmayacağını/ bulundurmayacağını deklere eden, donanımında hidrolik ve elektrikli vinçlere sahip olan yatların genel klasmanında ilk beş yata verilir. Genel finiş sırasına göre en az puanı almış olan yat dikkate alınır.
 
24.4.   SINIF / KATEGORİ ÖDÜLLERİ:
Her kategorinin ilk üçüne verilir.
 
24.5.   ÖZEL ÖDÜLLER
24.5.1.       10 YIL KATILIM ÖDÜLÜ:
The Bodrum Cup’a 10 yıl katılan yatlara verilir.
24.5.2.       15 YIL KATILIM ÖDÜLÜ:
The Bodrum Cup’a 15 yıl katılan yatlara verilir.
24.5.3.       20 YIL KATILIM ÖDÜLÜ:
The Bodrum Cup’a 20 yıl katılan yatlara verilir.
24.5.4.       25 YIL KATILIM ÖDÜLÜ:
The Bodrum Cup’a 25 yıl katılan yatlara verilir.
24.5.5.       30 YIL KATILIM ÖDÜLÜ:
The Bodrum Cup’a 30 yıl katılan yatlara verilir.
24.5.6.       EN GENÇ YARIŞMACI ÖDÜLÜ:
Geleneksel olarak her yıl The Bodrum Cup yarışlarına katılan yaşça en küçük katılımcıya verilen ödüldür.
24.5.7.       MAVİ YOLCULUK MUTFAĞI YEMEK YARIŞMASI
Yarışa katılan yatlar arasında mavi yolculuğun tanıtımına katkı koymak adına düzenlenen yemek yarışmasıdır. Yarış öncesi belirlenen ve ilan edilen format çervesinde yapılmaktadır. dereceye giren yat ekiplerine verilen özel ödüllerdir.
24.5.8.       SPONSOR FİRMA ve KURUM TEŞVİK ÖDÜLLERİ:
Dereceye giren yatlara sponsor firmalar ve kurumlar tarafından verilen ödüllerdir.

 


EK YARIŞ TALİMAT 1 EK YARIŞ TALİMAT 2